Φ Α Ι Σ Τ Ο Σ


Allesovertoetsen. Alles over toetsen - Informatieve site over toetsen.

Het Cohortenschema. Verouderd, interactief hulpmiddel voor het servicedocument van het Steunpunt.

Het Cohortenoverzicht. Actueel, interactief hulpmiddel voor het servicedocument van het Steunpunt.

De Omzettingstabel. Voor het omzetten van toetsscores in cijfers.

De Fouten per Punt calculator. Voor het omzetten van foutscores in cijfers.

ZoekEbook, een zoekmachine die nederlandse ebook servers doorzoekt.

SeekEbook, a metasearch engine searching for english ebooks.


Φ Α Ι Σ Τ Ο Σ