Φ Α Ι Σ Τ Ο Σ


Het Cohortenschema. Compleet maar minder actueel, interactief hulpmiddel voor het servicedocument van het Steunpunt.

Het Cohortenoverzicht. Actueel maar minder compleet, interactief hulpmiddel voor het servicedocument van het Steunpunt.

De Omzettingstabel. Voor het omzetten van toetsscores in cijfers.

De Fouten per Punt calculator. Voor het omzetten van foutscores in cijfers.

ZoekEbook, een zoekmachine die nederlandse ebook servers doorzoekt.

SeekEbook, a metasearch engine searching for english ebooks.


Φ Α Ι Σ Τ Ο Σ